Mgr. Bc. Jana Harmanová

Motto: Jen spokojení lidé mohou být kreativní

Jsem absolventkou Ostravské univerzity, kde jsem postupně vystudovala obor Vychovatelství a obor Dějiny umění a kulturní dědictví. Předtím jsem na Střední průmyslové škole stavební studovala obor Propagační výtvarnictví a následně poté jsem absolvovala Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, který mi umožnil vyučovat výtvarné předměty na středních školách, čemuž jsem se několik let věnovala.

Na Krajském úřadě MSK jsem pracovala 14 let, kde jsem se více jak 10 let věnovala oblasti environmentálního vzdělávání směrem ke školám a školským zařízením.
Od roku 2014 jsem členkou Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde se podílím na návrzích dokumentů pro jednání vlády v oblasti vzdělávání a školství. V roce 2019 jsem založila Ústav digitálního vzdělávání, z. ú., který je zaměřen na vzdělávání v oblasti digitálních technologií, vytváření podpor a metodik pro digitální vzdělávání. Mimo profesní život jsem také výtvarnice. Věnuji se od raného dětství vlastní umělecké tvorbě. Jsem zakladatelkou a nositelkou novomilistického a ultramoderního uměleckého směru Eroticart. Tvořivost je potřebná nejen v umělecké činnosti, ale i v běžném životě, ve vědě, v technických oborech, ekonomii dokonce i v politice. Rozhodla jsem se kandidovat do krajských voleb, protože cítím, že bych mohla svými odbornými dlouholetými pracovními zkušenostmi přispět ke zlepšení života v našem kraji. Mým prvním impulsem pro rozhodnutí zapojit se do politiky jsou mé zkušenosti a poznatky z práce na krajském úřadě, kde jsem měla možnost být přímo v kontaktu s pedagogy, kteří mají obrovskou chuť vzdělávat a současný byrokratický systém jim v tom moc nepomáhá. Spíše naopak je brzdí a unavuje. Mnoho mých kolegů pedagogů a ředitelů škol z celého kraje jsou nespokojeni s pomocí kraje v této oblasti.

Z titulu své pracovní funkce na krajském úřadě jsem se vždy snažila maximálně vycházet vstříc všem ředitelům a pedagogům, a to bez ohledu na to, z jaké školy či školského zařízení jsou. Kraj je jako velká matka, která má k svému srdci přivinout všechny školy a školská zařízení, pomáhat jim s projekty, odbourávat složitou administrativu. Především je i metodicky podporovat. Konkurzy ředitelů jsou náročné a mnoho z nich na v začátcích svého funkčního období potřebuje pomocnou a vstřícnou ruku. Nestačí vydat jen metodický pokyn. Také ředitelé, kteří jsou již delší dobu ve svých funkcích, potřebují, aby se jim ze strany krajského úřadu věnovala pozornost, aby mohli svou školu dále rozvíjet.

Do politiky jsem se rozhodla vstoupit poté, co se na krajském úřadě oblast environmentálního vzdělávání dostala tzv. „na druhou kolej“. Ve své politické činnosti bych se chtěla věnovat nadále environmentální politice, tzn. péči o životní prostředí, která je podstatná pro zachování podmínek pro život na Zemi. V našem kraji máme problémů v této oblasti opravdu mnoho. Nejsem přesvědčena, že je jim věnována taková pozornost, kterou si zaslouží, aby se nám dobře dýchalo v čistém ovzduší, měli jsme čisté vodní zdroje, a nebo plně využívali ekologických postupů při likvidaci odpadu. Přímo na území krajského města se vyskytují ekologické zátěže, které je třeba odstranit a vést k odpovědnosti ty, kteří svou činností stav způsobili. Potřebné je obecní zařízení pro využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu, a místní řízené skládky biologicky rozložitelného odpadu s možností využití vzniklého kompostu. Nutné je více využívat ekologickou dopravu – vytvořit infrastrukturu pro elektromobilitu a podpořit využívání jízdních kol místo automobilů zejména ve městech, kde exhalace z nadměrné automobilové dopravy má velký podíl na stavu ovzduší a smogu.

Zaměřila bych se na digitální ekologii, cirkulární ekonomiku a umělou inteligenci v ekologii. Internet věcí (IoT) hraje klíčovou roli v klimatické změně.

Účast na politickém rozhodování je pro mne velkou výzvou, neboť péče o životní prostředí je pro mne základní povinností pro udržení podmínek pro zdravý život v našem kraji.

Mgr. Bc. Jana Harmanová,
ředitelka Ústavu digitalního vzdělávání, Ostrava