Volební program v Moravskoslezském kraji

Volba pro kraj = Volba pro lepší život v Moravskoslezském kraji

Dostupné a kvalitní zdravotnictví

Podpoříme:

 • významné zvýšení investic do krajských nemocnic i poliklinik,
 • finančně i legislativně domácí hospicovou péči dostupnou v celém kraji,
 • zachováme tarifní odměňování pracovníků ve zdravotnických zařízeních řízených krajem v dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimálně o výši inflace,
 • nedovolíme privatizaci krajských nemocnic,
 • zachováme zdravotní péči v kraji (odstrašujícím příkladem je pro nás postup současného vedení kraje v Orlové),
 • zachováme pohotovost v kraji v plném rozsahu,
 • zřídíme senior taxi do všech krajských nemocnic, aby byla zdravotní péče dostupná všem, zároveň tím ulehčíme lékařské záchranné službě,
 • zatraktivníme zájem studentů o obory všeobecné sestry na vyšších zdravotnických školách a o obor zdravotnický asistent na středních školách,
 • vytvoříme podmínky pro kvalifikovaný zdravotnický personál, aby neodcházel do jiných zdravotnických zařízení a zahraničí, která pro krajské nemocnice představují konkurenční prostředí,
 • pomůžeme zachovat lékařskou fakultu,
 • budeme poskytovat krajská stipendia studentům lékařské fakulty za podmínky závazku budoucích lékařů vykonávat svou lékařskou praxi v Moravskoslezském kraji,
 • budeme eliminovat rizika zdravotnických pracovníků tak, aby při výkonu své profese nebyli vystaveni celé řadě rizik, bezpečnost zdravotnického personálu soustředíme na prevenci nákazy a poranění,
 • nastavíme dlouhodobou a jasnou koncepci zdravotnictví na úrovni kraje.

Rozvoj podnikání a podpora zaměstnanosti

Jde nám o prosazení naší dlouhodobé vize, která s jasným plánem rozvoje dokáže pozvednout vzdělání, průmysl, kulturu i společenské dění. Podpoříme stabilizaci firem působících v kraji a přivedeme nové investory s dlouhodobě udržitelným výrobním programem. Současná krajská reprezentace i někteří možní budoucí zastupitelé zapomněli na to, že náš kraj je mimo jiné krajem průmyslovým. My si uvědomujeme, jak je průmysl pro náš kraj důležitý a uděláme vše pro to, aby lidé pracující v průmyslových odvětvích nepřišli o práci. Dlouhodobá vize musí udávat jasný směr rozvoje kraje.

Podpoříme:

 •    vznik malých a středních firem v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností,
 •     vznik nových pracovních příležitostí, a to především v ekonomicky slabých regionech, abychom zabránili odlivu tamních obyvatel a tím dalšímu oslabování těchto regionů,
 • zřídíme nový odbor krajského úřadu, který bude mít na starost průmysl a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji,
 • zlepšíme podnikatelské prostředí, pomůžeme stávajícím podnikům v rámci zákonných možností tak, aby firmy, které se chtějí rozvíjet, zůstaly v našem kraji,
 • vznik nových průmyslových zón s cílem vzniku nových firem a nových pracovních příležitostí v našem kraji,
 • cestovní ruch, každý občan Moravskoslezského kraje obdrží poukaz na ozdravný týdenní pobyt v Moravskoslezském kraji,
 • pro občany našeho kraje bezplatný vstup do galerií a muzeí zřizovaných Moravskoslezským krajem,
 • pomůžeme lidem, kteří přijdou o práci z důvodu ekonomické krize způsobené koronavirovou pandemií a těm, kteří o ni přijdou z důvodu útlumu těžby a hutnictví, najít si odpovídající práci v našem regionu,
 • podpoříme zaměstnavatele, kteří kladou důraz na rovnováhu pracovního a osobního života.

Pomoc občanům a fungující krajský úřad

Provoz krajského úřadu musí být hospodárný a čitelný. Naším cílem je zlepšit zadávání veřejných zakázek ze strany Moravskoslezského kraje a jeho organizací. Všechna výběrová řízení na dodavatele budou i nadále od počátku zveřejňována elektronicky, aby veřejnost mohla sledovat jejich průběh.

Podpoříme:

 • výkup akcií vodárenských společností zpět do vlastnictví kraje a obcí,
 • rozšiřováni sítě služeb, ale i investic do budování nových turisticky zajímavých a ekonomicky udržitelných projektů archeoskanzenů, hipppostezek, cyklostezek atd.,
 • v každém větším městě zřídíme pro občany bezplatnou právní poradnu pro potřeby řešení problémů občanů, kteří nemají dostatek finančních prostředků a nemohou si dovolit zaplatit služby právníka,
 • zřídíme funkci krajského ombudsmana,
 • prosadíme vyhlášení krajských referend k důležitým otázkám, které budou hýbat krajem,
 • sociální podnikání.

Využijeme:

 • plně možnost krajského zastupitelstva navrhovat zákony,
 • budeme navrhovat změny zákonů tak, aby pomohly lidem a rozvoji našeho kraje,
 • navrhneme změny ve financování krajů tak, aby finanční prostředky, které se vyprodukují v kraji, zůstaly v kraji a nepřesouvaly se do daňových rájů a do Prahy. Tyto finanční prostředky vznikají díky práci našich lidí a podniků a měly by se vrátit zpátky k lidem a do rozvoje našeho kraje.

Doprava a regionální rozvoj

Podpoříme:

 • zrychlení údržby a opravy krajských silnic II. a III. třídy a účelně rozdělíme veřejné prostředky rovnoměrně na území celého kraje,
 • transparentní a ekonomicky soběstačnou Krajskou správu údržby silnic,
 • cyklistickou dopravu ve větších městech jako ekologický, ekonomický a rychlý způsob dopravy, u stávajících cyklostezek se budeme soustředit na jejich opravy a údržbu,
 • chceme jednoduchou, moderní a levnou jízdenku platnou pro celé území kraje a také možnost platit jízdné bankovními kartami a mobilem,
 • výchovu dětí a mládeže k bezpečnému chování v dopravě v rámci programů BESIP,
 • budeme bojovat za zrušení zpoplatnění „dálnice“ mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem a nedovolíme zpoplatnit silnice v okolí velkých měst,
 • budeme tlačit na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic na poskytnutí větších investic do silnic I. třídy a dostavbu okruhů a obchvatů v kraji,
 • budeme podporovat zachování stávající výše ceny časových jízdenek v kraji po celé volební období s cílem podpoření většího využití  veřejné dopravy,
 • do každé obce pravidelné a časté spojení.

Životní prostředí

Cílem rozvoje regionu je zlepšení podmínek pro jeho obyvatele a to v nejširším slova smyslu. Předpokladem pro udržitelný rozvoj není pouze ekonomický růst, který by měl zajišťovat blahobyt obyvatel, ale také kvalita životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Atraktivita území je nejen pro obyvatele, ale i investory spojena s uspokojováním rozličných potřeb. Považujeme za nezbytné hledat účinné a moderní metody ochrany a přístupu ke všem složkám životního prostředí při zajištění rozvoje ekonomických a sociálních potřeb obyvatelstva.

Podpoříme:

 • systémová opatření proti suchu v krajině, zejména pak výstavbu mokřadů a poldrů, které současně slouží jako ochrana před bleskovými povodněmi, a opatření k záchytu a využití dešťové vody (nádrže a zasakovací příkopy),
 • budování travnatých ploch pro vsakování vody ve městech, oddělení dešťové vody od kanalizace a zdrojů znečištění,
 • čistotu vodních zdrojů (rozšíření sledování kvality vody v nádržích a povrchových tocích, omezení tvorby sinic v nádržích a přehradách, ochranu zdrojů minerálních vod před neuváženými a nekvalifikovanými zásahy, kontrolu kvality důlních a odpadních vod ze starých důlních děl), jsme si vědomi nutné kontroly vod a stanovení přísných postihů za jejich znečišťování,
 • obecní zařízení pro využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu, pomůžeme obcím zřídit místní řízené skládky biologicky rozložitelného odpadu s možností využití vzniklého kompostu,
 • kontrolu a tresty za nedodržování pravidel skládkování,
 • odstraňování starých ekologických zátěží, na účet státu, či firmy, která svou činností stav způsobila,
 • vyšší podíl ekologické veřejné dopravy v kraji a infrastrukturu pro elektromobilitu,
 • dotační tituly, jejichž cílem bude zajištění čistějšího ovzduší, zejména podpoříme pokračování kotlíkových dotací,
 • žadatele při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních zdrojů,
 • tvorbu komplexních studií na obnovu krajiny v Moravskoslezském kraji a jednání s vlastníky a obcemi o realizaci těchto opatření
 • odbornou i finanční podporu přípravy projektů na obnovu krajiny,
 • odmítáme výstavbu spaloven v blízkosti lidských obydlí, ale uvědomujeme si, že máme odpovědnost vyřešit problém se vznikajícím odpadem,
 • podpoříme v obcích a městech umístění  informačních panelů o stavu ovzduší a smogu,
 • podpora solární energie pro individuální soběstačnost rodin (zejm. na pozemcích a nemovitostech lidí, ne solárních baronů) a výstavbu obnovitelných zdrojů u veřejných budov a škol,
 • výstavby a renovace energeticky šetrných budov,
 • na místech, kde to lidé budou chtít, podporovat výstavbu větrných elektráren,
 • produkci zdravých potravin,
 • městské přirozené ekosystémy, omezíme zásahy do krajiny, které štěpí jednotlivé ekosystémy, a propojíme ekosystémy rozštěpené dřívější činností,
 • zachování biodiverzity Moravskoslezského kraje,
 • školní i mimoškolní environmentální aktivity a projekty,
 • krajské školy tak, aby se staly centry vzdělávání udržitelného rozvoje,
 • snahy Státního fondu životního prostředí tak, aby byly dotační programy rozšířeny na podporu ozdravných žákovských pobytů o pro žáky z vyšších ročníků základních a středních škol.

Beskydy, Jeseníky a Poodří

Podpoříme:

 • rozvoj cestovního ruchu v kraji; a dalšího využití horských oblastí,
 • nové cyklostezky, sjezdařské areály a běžecké lyžařské trasy,

Vzdělání a školství

Pojďme zase zpátky učit, učitel má učit a ne se zabývat administrativou. Učitel je nezbytný a důležitý pro společnost. Chceme zvýšit jeho prestiž, odbornost a zapojení do společenského dění. Dostupnost informací mění jeho pozici v současném vzdělávání. Stává se průvodcem na cestě k rozvoji žáků a studentů při jejich vzdělání. Učitel je součástí vzdělávacího systému školy, která musí být kvalitně řízena. Ředitel školy nesmí být zahlcen zbytečnostmi a měl by se průběžně vzdělávat.

Kraj musí podporovat a přinášet takové aktivity, které povedou ke zvýšení prestiže profese učitele, zavedou systém jednotného kariérního vzdělávání ředitelů škol a umožní sdílet a průběžně zavádět inovativní formy a metody výuky do všech typů škol.

Kvalitním školstvím v našem kraji chceme zajistit jistotu zaměstnání všech občanů kraje, kteří chtějí pracovat.

Podpoříme:

 • kvalitní a dostupné bezplatné veřejné školství,
 • snižování rozdílů ve vzdělávání v kraji,
 • pohybové aktivity pro veřejnost a na školách,
 • větší zapojení firem do spolupráce v oblasti vzdělávání v duchu jejich společenské odpovědnosti,
 • rozšíření středního školství o technické obory,
 • snížení byrokracie na školách,
 • digitalizaci škol,
 • modernizaci vzdělávání vybavením škol digitálními technologiemi,
 • bilingvní výuku,
 • příklady dobré praxe – sdílení informací prostřednictvím konferencí, setkání, letních škol a dalších aktivit, které pomohou pedagogickým pracovníkům,
 • využití v plné míře dotační politiky státu a EU pro rozvoj a stabilizaci škol a školských zařízení v našem kraji,
 • kvalitní metodickou podporu kraje pro učitele a ředitele škol,
 • vznik krajského systému vstupního a průběžného vzdělávání ředitelů škol,
 • zvýšení spolupráce škol napříč vzdělávací soustavou, a to i mezikrajově,
 • zvýšení prestiže a zájmu o učňovské školství a řemeslo,
 • odborníky z praxe do škol, aby pomohli vytvořit most mezi školou a praxí,
 • pravidelnou informovanost veřejnosti o práci učitelů a její důležitosti pro společnost,
 • udržení žáků na školách s pomocí badatelsky orientovaného vyučování,
 • vznik krajského systému sdílení nových a inovativních metod a forem výuky,
 • informovanost veřejnosti a učitelů v oblasti nových a inovativních metod a forem výuky,
 • zlepšení nevyhovujícího technického stavu a nedostatků ve vybavenosti školských zařízení a některých volnočasových zařízení, a to pomocí spolupráce s průmyslovými firmami, zemědělstvím, společenskými organizacemi a státem,
 • investici minimálně 800 mil. Kč do rozvoje škol zřizovaných krajem,
 • spolupráci s vysokými školami,
 • peníze, které mají být určeny pro školství, zůstanou školám,
 • zájmové vzdělávání – především rozvoj a udržení unikátního systému ZUŠ, který nemá ve světě obdoby,
 • školní projekty primární prevence v souladu s národní strategií primární prevence rizikového chování,
 • firemní mateřské školy, aby rodiče měli možnost v klidu pracovat.

Senioři a sociální služby

Sociální služby musí být dostupné, efektivní a vlídné ke klientům. Krajská podpora neziskových organizací zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Dotace provozovatelům sociálních služeb se týkají nejenom měst a obcí, ale i soukromých poskytovatelů. Podpoříme rozšíření poraden pro seniory, které jim pomohou řešit složité problémy (např. výměny bytů, získávání míst v sociálních zařízeních). Pomoc touto formou musí dostat i další lidé v krizové situaci. Uvědomuje si nutnou zpětnou veřejnou kontrolu této pomoci, aby nedocházelo ke zneužívání a rozkrádání. Pomoc se musí dostat k těm, kteří si ji zaslouží a potřebují.

Podpoříme:

 • dostupnost sociální péče a sociálních služeb v kraji a provedeme opatření, která její dostupnost zvýší,
 • výstavbu nových domovů seniorů a hospiců,
 • větší informovanost občanů o sociálních službách v kraji,
 • prvky aktivní politiky zaměstnanosti,
 • poskytovatele sociálních služeb,
 • zajistíme, aby kraj poskytoval veřejné sociální služby v dostatečném rozsahu a budeme kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb tak, aby nedocházelo k pochybnostem, jako se děje v poslední době v některých zařízeních na území našeho kraje.
 • projekty pro aktivní podporu zaměstnanosti rizikových skupin při jejich uplatnění na pracovním trhu,
 • zřídíme bezplatné kurzy pro seniory pro práci s počítačem, finanční gramotnost a právní otázky,
 • založíme krajskou univerzitu třetího věku se zaměřením na zvyklosti a kulturu kraje, cílem této univerzity bude poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.
 • zajistíme bezplatnou pomoc seniorům a hendikepovaným občanům v běžném životě a v krizovém období, např. zajištění nákupu základních potravin a léků, ochranných a kompenzačních pomůcek, nouzový odvoz k lékaři.

Dostupné bydlení pro občany kraje

Podpoříme:

 • výstavbu nových bytů v kraji a údržbu stávající bytové zástavby,
 • ve spolupráci se soukromým sektorem rozjedeme pilotní projekt stavby nových družstevních bytů s minimální prvotní investicí tak, aby na vlastní bydlení dosáhla většina lidí, kteří z důvodu různých omezení nedosáhnou na hypotéku,
 • vykoupíme problémové ubytovny a domy, ty buď srovnáme se zemí, nebo, kde to bude možné, přestavíme na byty pro mladé rodiny a seniory,
 • budeme tlačit na stát, aby konečně vyřešil byty OKD, a to i za cenu toho, že je stát vykoupí a daruje kraji; tyto byty musí být dostupné za rozumnou cenu pro občany našeho kraje.

Bezpečný kraj

Podpoříme:

 • vyhodnocení bezpečnostních rizik kraje včetně extremismu, organizovaného zločinu, hrozeb kybernetických útoků, přírodních katastrof i rizik spojených s nekontrolovanou migrací,
 • navrhneme konkrétní opatření, jak zvýšit připravenost na bezpečnostní hrozby a jak jim efektivně čelit,
 • budeme dále investovat do rozvoje integrovaného záchranného systému, posílíme jeho jednotlivé složky, jejich počty a budeme modernizovat jejich vybavení,
 • posílíme postavení a činnost dobrovolných hasičů,
 • budeme aktivně uplatňovat nástroje prevence kriminality, zvláště v sociálně vyloučených lokalitách. Posílíme činnost asistentů prevence kriminality i působení terénních pracovníků a domovníků. Budeme tím bojovat proti drogám, hazardu, lichvě i zadlužování.

Sport, volný čas a kultura

Zjednodušíme systém krajských dotací. Navýšíme objem dotací pro věkovou skupinu žáků a mládeže. Podporujeme co nejtěsnější spojení sportu a školství (sportovní gymnázia, sportovní třídy, sportovní akademie). Role trenérů při sportovní výchově je nezastupitelná. Podpoříme jejich vzdělávání a odměňování. Sport musí být dostupný pro všechny sociální vrstvy, proto všude, kde to bude možné, zajistíme, aby přístup ke sportovním aktivitám pro děti a mládež byl bezplatný.

Volný čas však není jen o sportu. Budeme stejně usilovně podporovat i další volnočasové a kulturní aktivity. V době škrtů v rozpočtu nebudeme škrtat finanční prostředky určené na sport, volný čas a kulturu.

Podpoříme:

 • současné finanční zajištění sportu a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj,
 • dobudování chybějící kapacity sportovních zařízení a efektivně využijeme stávající ve všech místních částech kraje,
 • zvýraznění postavení velkých měst jako přirozených regionálních center sportu,
 • lepší nabídku volnočasových aktivit,
 • návrh ustavit sportovního radu a průběžnou úpravu systému finanční podpory na tělovýchovnou činnost a sportovní akce tak, aby byl co nejjednodušší a spravedlivý,
 • návrh ustavit kulturního radu,
 • nastavíme nový systém podpory vrcholového, mládežnického a masového sportu na všech úrovních s dlouhodobým finančním výhledem,
 • i méně známé sporty a malé sportovní kluby,
 • zajistíme kvalitnější formu vzájemné spolupráce mezi krajem a zainteresovanými sportovními organizacemi,
 • trávení volného času občanů tak, aby bylo finančně dostupné všem,
 • podpoříme akce typu pohyb pro zdraví – cvičení seniorů, dětí a mládeže,
 • kulturní aktivity ve stejné míře jako doposud, výpadek příjmů rozpočtu se nesmí vyřešit tím, že se budou škrtat peníze určené na kulturu,
 • regionální umělce tak, aby měli větší motivaci svým uměním zvelebit náš kraj,
 • výrobu prezentačních a dárkových předmětů z dílen našich umělců.

Zastavíme vylidňování kraje – S námi se stane Moravskoslezský kraj krásným místem pro život

Všechny výše uvedené body programu s vaší podporou splníme. Společně můžeme z Moravskoslezského kraje vytvořit místo, kde se nám bude krásně žít.