Volební program v Ústeckém kraji

Vize – dlouhodobý rozvoj:

Vypracování dlouhodobé vize rozvoje kraje, měst, která by byla závazná, srozumitelná, všeobecně přijatá, jak občany, tak politiky.

ZDRAVÍ – ZDRAVOTNICTÍ:

Zdravotnictví neustále prochází změnami. Covid – 19 odhaluje nedostaly koordinace řízení v jednotlivých nemocnicích. Projevuje se ještě více kdykoli jindy nepružnost rozhodování a ekonomická katastrofa v pořizování materiálu a služeb po zabezpečení zdravotní peče pacientům. Proto musíme prosadit nové reformy zdravotnictví na území a to tak, že předvedeme nemocnice právních forem akciových společností jednotlivých nemocnice s tím, že kraj bude, jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Tyto a.s budou tvoří jednu skupinu, která je ve významné míře jednotně řízena a jednotlivé nemocnice mezi sebou spolupracují. Kraj využije Krajskou zdravotní a.s. (jejíž představenstvo bude složeno se zástupců každé jedné nemocnice) pro centrální nákupní oddělení či servis pro všechny nemocnice a cílem centralizovat některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to společný nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně jednání se zdravotními pojišťovnami.

Úkol Krajské zdravotní a.s. – centrální nákupní s garancí systému, který garantuje nemocnicím stejnou kvalitu zboží a stejné nákupní ceny bez ohledu na velikost každé jednotlivé nemocnice. Krajská zdravotní a.s. povede společná cenová jednání, zadávání a organizování veřejných zakázek, tvořící a spravující jediný a jednotný katalog produktů, ze kterého mohou nemocnice objednávat.

Centrálním oddělení vykazovat zdravotní péči zajišťující jednotný postup nemocnic při spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Cílem je společné jednání ohledně úhrad, úhradových dodatků, nasmlouvání nových kapacit a rámcových smluv.

Další dílčí cíl: Okresní nemocnice musí poskytovat komplexní službu. V každém okrese musí být ucelená ambulantní péče. Za ambulantní péčí se nesmí dojíždět. Naopak specializovaná drahá péče může být sdílena napříč krajem. Není důležité kde, ale kdo a jak vás operuje. Potřebujeme špičková centra v našich nemocnicích. 

 • Zachováme tarifní odměňování pracovníků ve zdravotnických zařízení dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimální o výše inflace.
 • Podpoříme finančně i legislativně domácí hospicovou péči dostupnou v celém kraji.
 • Zlepšíme zájem studentů o obory všeobecné sestry na vyšších zdravotnických školách a o obor zdravotnický asistent na středních školách.
 • Vytvoříme podmínky pro kvalifikovaný zdravotnický personál, aby neodcházel do jiných zdravotnických zařízení a zahraničí, které pro krajské nemocnice přestavují konkurenční prostředí.
 • Říkáme privatizaci nemocnic a jsme nakloněni pomoct Roudnické nemocnici a jiným nemocnicím, které nejsou pod správou kraje.
 • Podpoříme intenzivnější spolupráci s obcemi při pomoci se zajištěním primární péče.

SENIOŘI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby v našem kraji musí být dostupné, efektivní a vlídné ke klientům. Jako cestu ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb vidíme krajskou podporu neziskových organizací, které různou formou pečují nebo pomáhají seniorům a sociálně slabším spoluobčanům. Dotace provozovatelům sociálních služeb by neměly směřovat pouze na městská a obecní zařízení, ale i k soukromým poskytovatelům, kteří jsou nedílnou součástí krajského sociálního systému. Podporujeme rozšíření poraden pro seniory, které jim pomohou řešit složité životní situace (např. výměny bytů nebo získávání míst v sociálních zařízeních). Pomoc touto formou bychom rádi nabídli i dalším lidem v krizových a složitých životních situacích.

 • Zvýšíme dostupnost sociální péče a sociálních služeb v kraji.
 • Zlepšíme informovanost občanů o sociálních službách v regionu.
 • Budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb.
 • Jsme zásadně proti snižování rozsahu a dostupnosti veřejných sociálních služeb.
 • Vytvoříme krajský SENIOR POINT, ve kterém získají senioři na jednom místě všechny potřebné informace.
 • V domovech pro seniory zavedeme systém kvality služeb, kterým stanovíme požadavky na úroveň péče o klienty. Díky systému budeme moci sledovat, zda péče o klienty funguje a případně jí na základě získaných poznatků zlepšovat.

ŽIVOT V KRAJI – BYDLENÍ: 

Priorita č. 1 je prosadit digitalizaci: V současné době jsme svědci, jak vzrost počet služeb probíhající online. Stejně tak můžeme a budeme intenzivně prosazovat online služby kraje. Jsme si vědomi, že digitalizace bude mít čím dál větší roli v našich životech, naším úkolem bude dohled nad těmito nástroji, aby se nedocházelo k zneužití.

 • Zákaz podpory obchodu s chudobou.
 • Zákaz finančních dotací soukromým subjektům pro nájemné bydlení.
 • Necháme vypracovat a podpořit dlouhodobé vize plánu rozvije kraje, měst za účasti vlastníku bytů a nemovitostí v návaznosti na dopravní infrastrukturu, míst pro sport a kulturu.
 • Podpora rodin s dětmi, snížit měsíční náklady za služby v zařízeních pod správou kraje.

ŠKOLSTVÍ – VZDĚLÁVÁNÍ:

Snížit nesmyslné počty založených středních škol (3 gymnázia v okruhu 10 km). Zvýšit počty učňovské školy a podporou požadovaných řemesla. To znamená rozdělit žáky dle jejich schopností a rozvíjet je podle jich potenciálu. Zajištění kvalitní výuky na všech vzdělávacích stupních bez nátlakových neziskových organizací. U středního učňovského školství je nutné klást důraz na větší propojení s praxí a zapojit firmy (jejich požadavky na lidské zdroje) do odborného výcviku studentů. Prosazovat podporu vysokoškolských oborů, které mají reálnou poptávku u společnosti a zaměstnavatelů. Přeškolování formou rekreologie ani absolventi gender studies omezit nebo změnit. Proškolení výše uvedenou formou nemají valné šance na uplatnění na trhu práce v těchto oborech.

 • Podpoříme rozvoj Střední zdravotnických škol v Ústeckém kraji.
 • Podpoříme vzdělávání v oblasti učňovského školství. Budeme se snažit dodat učňovskému školství a absolventům těchto škol větší prestiž za účelem zvýšení zájmu o vyučení řemeslu.
 • Zlepšíme nízký potenciál vědy a výzkumu a jejich nedostatečné propojení s praxí.
 • Podpoříme přes JOBcentra vstup mladých lidí na trh práce.
 • Zlepšíme nevyhovující technické stavy budov škol a školských zařízení
 • Zlepšíme nedostatky ve vybavenosti škol, školských zařízení a volnočasových zařízení.
 • Zavedeme systém dalšího vzdělávání dospělých, příp. zřízení (rozšíření) vysokého školství, rozšíření středního školství o technické obory.
 • Zlepšíme celkovou kvalitu vzdělávání na všech úrovních

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

V našem kraji dochází k útlumu těžby uhlí. V v místech kde se těžilo či těží uhlí vytvořit důmyslný systém pro zadržení vody (zamezení problém katastrofálního sucha). S vodou přijde i faouna a flora.  Chceme méně obrovských lánů řepky, které sucho podporují. Máme šanci i na návrat k potravinové soběstačnosti, zároveň tím podpořit tvorbu nových pracovních míst v zemědělských regionech, vznik dalších malých farem, budování infastruktury s podpořením rekreačních aktivit.

 • Podpoříme výstavby přirozených prvků (mokřady, průlehy, tůně, malé vodní nádrže, meze, zasakovací pásy apod.) pro zadržení vody v krajině pomocí Evropských, státních a krajských dotačních titulů.
 • Využijeme cirkulární ekonomiky ke snížení množství odpadu.
 • Zřídíme krajského koordinátora na pomoc obcím a poskytneme dotace obcím na vykoupení pozemků, na kterých zřídí mokřad, tůně, rybník a zasakovací pásy.
 • Podpoříme výstavby přírodě blízkých prvků ve městech (tzv. Modro-zelená infrastruktura) ke zlepšení kvality ovzduší, mikroklimatu, úsporám energie, zachytávání dešťové vody jako jsou např. zelené střechy, travnaté pásy, průlehy, stromořadí, zatravňovací tvárnice apod.
 • Budeme hledat efektivní využití rekultivované krajiny způsobené útlumem těžby a řešit s tím spojené ekonomicko-sociální aspekty (aktivní zapojení do pilotního evropského projektu Dekarbonizace území).
 • Zlepšíme životní podmínky obyvatel venkova, zejména tím, že podpoříme podnikání a vznik nových pracovních míst – budeme podporovat práci z domova.

NEZAMĚSTNANOST: 

Příchod ekonomické krize s hrozbou covid-19 zvýší počty nezaměstnaných v kraji. Pro snížení následků krize snížíme ceny za poskytované služby krajem. Snížíme například ceny jízdného za dopravu v kraji.

Pomůžeme zaměstnavatelům v krizovém období při výskytu covidu – 19 (např zabezpečení zdravotnického dohledu s koordinací a postupů nákaze covidem-19).

Chceme prosadit lepší řešení sociální politiky, která by měla zamezit celkem pohodlnému životu dlouhodobě nezaměstnaných, kdy jsou zdraví a práceschopní lidé na dávkách i více jak osm let. Pomoci lidem v nouzi, a to především samoživitelkám, lidem v důchodovém věku, kteří nemají dostatek zdrojů pro důstojný život.

 • Finančními prostředky kraje podpoříme vznik malých a středních firem na venkově a tím i pracovních příležitostí, především v ekonomicky slabých regionech, abychom zabránili odlivu tamních obyvatel a tím jejich dalšímu oslabování.
 • Vytvoříme podpůrný fond (půjčky propuštěným zaměstnancům) a uplatníme všechny aktivní pracovní nástroje zaměstnanosti.
 • Současnou krizi v cestovním ruchu a lázeňství budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Asociací hotelů a restaurací ČR, Svazem lázeňských míst ČR řešit aktivní zaměstnaneckou politikou – rozvoj v místech bývalé těžby uhlí.
 • Vytvoříme JOBcentra, posláním JOBcentra bude rozvíjet a posilovat kontakty mezi všemi partnery působícími na trhu práce.
 • Budeme podporovat projekty pro aktivní podporu zaměstnanosti rizikových skupin při jejich uplatnění na pracovním trhu.

ROZVOJ KRAJE:

Využití finančních rezerv státu (revitalizace uhelných dolů 4 miliardy Kč od státu) vybudování infrastruktury s přeměnou dolů na rekreační oblasti. Podpora rozvoje infrastruktury, která přinese zlepšení pracovního trhu hlavně v problematických regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Program rozvoje venkova:

Finanční podpora kraje na výstavbu a obnovu kanalizace a vodovodů musí být vyšší, aby přispěla k rozvoji malých obcí do 3500 obyvatel. Navrhujeme zavedení krajských dotací při vytváření motivačních prvků pro malé a střední podnikatele. Spolková činnost na venkově si také zaslouží podporu v oblasti kultury, sportu. Velmi důležitá je podpora místních tradic a Sborů dobrovolných hasičů. Oprava místních komunikací, Podpora cyklistické infrastruktury a agroturistiky.

 • Ve spolupráci s obcemi zpracujeme celkovou analýzu potřeb lékařů a učitelů. K tomu pak vytvoříme stipendijní plán včetně finančních prostředků.
 • Budeme podporovat hospodářskou stabilitu venkova.
 • Pokusíme se zajistit lepší podmínky pro podnikatele a tím zabránit odchodu lidí z venkova i odlivu firem a podnikatelů do daňově výhodnějších měst a regionů.
 • Budeme prosazovat schválení nového dotačního programu za účelem zkvalitnění mobilní síťe na venkově.
 • Podpora využití vodní dopravy.
 • Zkvalitníme dopravní obslužnost venkova – nákupem moderních bezbariérových dopravních prostředků.

DOPRAVA

Ústecký kraj se nachází v periferní poloze vůči hlavním hospodářským a společenským centrům Česka. Kraj ovšem leží na hranicích s Německem, s nímž má region i celé Česko významné ekonomické vazby. Tento fakt zvyšuje intenzitu tranzitní i přeshraniční dopravy. V rámci silniční dopravní infrastruktury Ústeckého kraje vnímáme tři hlavní problémové oblasti. Dopravní dostupnost, kvalitní silnice a fungující síť veřejné dopravy považujeme za základní předpoklady ekonomického růstu i kvality života obyvatel Ústeckého kraje.

 • Zlepšíme údržbu a opravy krajských silnic II. a III. třídy a účelně rozdělíme veřejné prostředky rovnoměrně na území celého kraje.
 • Podpoříme transparentní a ekonomicky soběstačnou Krajskou správu údržby silnic.
 • Budeme podporovat cyklistickou dopravu ve větších městech jako ekologický, ekonomický a rychlý způsob dopravy. U stávajících cyklostezek se budeme soustředit na jejich opravy a údržbu.
 • Nepřipustíme chaos v dopravě, ale zavedeme jednotný celokrajský integrovaný tarif od 1. 1. 2022, tzn. cestování po kraji pouze na jednu jízdenku při použití více dopravních systémů (autobus, vlak, MHD, lanovky). Chceme jednoduchou a moderní jízdenku.
 • Významně podpoříme výchovu dětí a mládeže k bezpečnému chování v dopravě v rámci programů BESIP.

SPORT A VOLNÝ ČAS

Zjednodušíme systém sportovních grantů. Navýšíme objem dotací pro věkovou skupinu žáků a mládeže. Podporujeme co nejužší spojení sportu a školství (sportovní gymnázia, sportovní třídy, fotbalové akademie). Role trenérů při sportovní výchově je nezastupitelná. Podpoříme jejich vzdělávání i odměňování.

 • Udržíme současné ekonomické zajištění sportu a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.
 • Podpoříme postavení velkých měst, jako přirozených regionálních center sportu.
 • Připravíme lepší nabídku volnočasových aktivit v kraji.
 • Navrhneme schválit sportovního radu a podpoříme průběžnou úpravu systému finanční podpory na tělovýchovnou činnost a sportovní akce dle vzoru Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy tak, aby byl co nejjednodušší a spravedlivý.
 • Nastavíme nový systém podpory vrcholového, mládežnického a masového sportu na všech úrovních s dlouhodobým finančním výhledem.
 • Podpoříme i méně známé sporty a malé sportovní kluby.
 • Zajistíme kvalitnější formu vzájemné spolupráce mezi krajem a zainteresovanými sportovními organizacemi.
 • Budeme prosazovat rozdělování prostředků za účasti předsedů či zástupců jednotlivých sportovních odvětvích (kraj, města).

KULTURA A PAMÁTKY

Chápeme kraj či region nejen jako exekutivní složky při realizaci, ale jako opravdového lokálního nositele zodpovědnosti za údržbu a rozvoj všech složek kultury. Zaměříme se především na podporu profesionálních orchestrů a divadel v kraji, základních uměleckých škol, neziskových organizací v oblasti kultury a ochraně památek.

 • Podpoříme finanční program na obnovu a zachování historicky cenných a památkově chráněných objektů.
 • Nastavíme systém pravidelných návštěv dětí v kulturních zařízeních Ústeckého kraje.
 • Podpoříme podnikatelské aktivity v oblasti kultury, památkové péče, zejména marketingovou podporou a poskytováním příspěvků na podnikatelské projekty,
 • Podpoříme všechny regionální kulturních programy a projekty, které významně zachovávají kulturní dědictví kraje,
 • Podpoříme významné kulturní aktivity.
 • Podpoříme ochotnickou, zájmovou a amatérskou úroveň umění.
 • Prosadíme zefektivnění systému příspěvků a grantů na kulturní akce.
 • Podpoříme finanční program na obnovu a zachování historicky cenných a památkově chráněných objektů.
 • Podpoříme přeshraniční spolupráci v oblasti kultury (hudba, divadlo spolková činnost, otevřené ateliéry pro začínající umělce, žánrové festivaly apod.

Bezpečný kraj

Ústecký kraj patří mezi kraje s vysokou kriminalitou. Je nutné ujistit obyvatele kraje, že je jejich bezpečnost zajištěna.

 • vyhodnocení bezpečnostních rizik kraje včetně extremismu, organizovaného zločinu, hrozeb kybernetických útoků, přírodních katastrof i rizik spojených s nekontrolovanou migrací,
 • navrhneme konkrétní opatření, jak zvýšit připravenost na bezpečnostní hrozby a jak jim efektivně čelit,
 • budeme dále investovat do rozvoje integrovaného záchranného systému, posílíme jeho jednotlivé složky, jejich počty a budeme modernizovat jejich vybavení,
 • posílíme postavení a činnost dobrovolných hasičů,
 • budeme aktivně uplatňovat nástroje prevence kriminality, zvláště v sociálně vyloučených lokalitách. Posílíme činnost asistentů prevence kriminality i působení terénních pracovníků a domovníků. Budeme tím bojovat proti drogám, hazardu, lichvě i zadlužování.
 • budeme pracovat na dalších opatření proti povodním a jiným přírodním katastrofám.